Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /Zbiory Regionalne /Dokumenty i materiały nieopublikowane

Dokumenty i materiały nieopublikowane

Uwaga!
Zbiory regionalne dostępne są w czytelni biblioteki. Aby móc skorzystać z tych materiałów należy wcześniej ustalić z bibliotekarzem dogodny dla obu stron termin (ze względu na szczególny charakter zbiorów regionalnych, można z nich korzystać wyłącznie w obecności bibliotekarza).

1. Dzieje parafii w Iwkowej (ks. Jan Piechota)

2. Dzieje Iwkowej (ks. J. Piechota, opublikowana w 1995 roku wersja rozszerzona)

3. Strategia promocyjna gminy Iwkowa (TARR)

4. Strategia rozwoju gminy Iwkowa (TARR)

5. Iwkowa w XVI-XVIII w. (Irena Uryga)

6. Marcin Kazimierz Kątski (Piotr Salamon)

7. Oświata i kultura w gminie Iwkowa (Jadwiga Szot)

8. Zarys monograficzny wsi Kąty (Irena Czyżycka)

9. Praktyka inwentaryzacji wsi. Referat na temat gminy Iwkowa (Anna  Urbańczyk, Agata Walawska)

10. Iwkowa -środowisko geograficzne (Jacek Motak)

11. Nazwiska i przezwiska mieszkańców wsi Iwkowa (Bernadeta Gurgul)

12. Zabór mienia we wsi Iwkowej w latach 1581-1800 (Tadeusz Gudzowski)

13. Księga sądowa wsi Iwkowej 1581-1809 (oprac. S. Płaza, wyd. w 1969r., do użytku- kserokopia)

14. Iwkowskie szkice historyczne (ks. Jan Piechota)

15. Kronika świetlicy wiejskiej w Iwkowej (Zofia Serafin)

16. Studium nad zagrożeniem gleb erozją we wsi Iwkowa (Małgorzata Duda)

17. Iwkowa gmina artystycznych inicjatyw (Anna Janusz)

18. Wykorzystywanie możliwości rozwojowych gmin rolniczych na przykładzie gminy Iwkowa   (Wiesława Kamińska)

19. Kronika gromady Iwkowa (oprac. Zespół Redakcyjny)

20. Gotycko-renesansowy obraz Uwielbienia Marii z Wojakowej (Zofia Walawender)

21. Amatorski ruch artystyczny w gminie Iwkowa -historia i współczesność (Anna Szczepańska)

22. Amatorski ruch artystyczny na wsi. Gmina Iwkowa. (Mariola Karpiel)  

23. Analiza walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej gminy Iwkowa (Monika Brudzińska, Bogusława Rośkowicz)

24. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna gminy Iwkowa (Patrycja Ptak)

25. Monografia gminy Iwkowa (Zofia Cholewińska)

26. Religijność w gminie Iwkowa (praca zbiorowa uczniów gimnazjum)

27. Nazwy terenowe z wybranych wsi okolic Czchowa i Iwkowej (Dorota Bieniek)

28. Kronika Orkiestry Iwkowskiej (Józef Szot)

29. Monografia gminy Iwkowa (Gabriela Tucznio)

30. Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej i jej udział w służbie gminy (Ewa Kulig)

31. Monografia dorzecza Białki (praca uczniów ze SP w Wojakowej)

32. Walory turystyczne pogranicza Beskidu Wyspowego na trasie zielonego szlaku RAJBROT - IWKOWA - CZCHÓW i okolic (Urszula Kołdras)

33. Charakterystyka życia kulturalnego gminy Iwkowa : na przykładzie orkiestry dętej i kapeli Iwkowianie (Krzysztof Repetowski)

34. Determinanty rozwoju gminy Iwkowa (Bogusław Kamiński)

35. Śladami osiągnięć turystycznych i sportowych w gminie Iwkowa (Tomasz Szot)

36. Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Iwkowa ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowych (Monika Nowak)

37. Antroponimia parafii Wojakowa (Lucyna Cebula)

38. Przedrozbiorowe dzieje parafii Wojakowa (ks. St. Tokarski)

39. Prezentacja dziedzictwa regionalnego i jego wykorzystanie w działalności agroturystycznej gminy Iwkowa (Katarzyna Tucznio, Joanna Szot.)

40. Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy na przykładzie gminy Iwkowa (Ewa Czyżycka)

41. Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w gminie Iwkowa (Magdalena Chęć, Katarzyna Jędras )

42. Przeczytaj..pomyśl...zastanów się... (gmina Iwkowa ) (Stefan Szot)

43. Gmina Iwkowa (Joanna Szot)

44. Osobliwości przyrodnicze wiśnicko-lipnickiego parku krajobrazowego (Patrycja Ptak)

45. Źródła finansowego wsparcia ludności wiejskiej przez władze samorządowe na przykładzie gminy Iwkowa (Dorota Tucznio)

46. Językowy obraz świata w XiX-wiecznych opowiadaniach ludowych
z Iwkowej (Rafał Kurzydło)

47. Kronika OSP (kronikarz Marian Szot)

48. Regionalizm w nauczaniu języka polskiego i historii w Powiecie Brzeskim Materiały z konferencji popularno - naukowej . ( m.in.: "Wiejskie opowieści ks.Jana Piechoty, czyli jak to dawniej na wsi się żyło" oprac. Teresa Sowa , oraz "Fenomen prostoty i niezwyczajności poezji Józefa Kosakowskiego" oprac. Marta Studzińska)

49. Obrzędowość i zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego (Anna Nowak)

50. Stary cmentarz w Iwkowej (Dorota Pstrąg )

51. Okupacja niemiecka w Gminie Iwkowa: Ruch oporu na ziemiach iwkowskich w latach 1939-1945 (Rafał Hacuś )

52. Zarys fizyczno - geograficzny Gminy Iwkowa z uwzględnieniem agroturystki (Joanna Pabian)

53. Analiza rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i bezrobocia
w środowisku lokalnym ( na przykładzie Gminy Iwkowa) (Tomasz Pajor)

54. Analiza dochodów i wydatków gminy Iwkowa w latach 2001-2006 (Marta Oleksy)

55. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej (1989-2006) (Dorota Gruca)

56. Walory przyrodniczo kulturowe Gminy Iwkowa (Anna Pajor)

57. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych (gmina Iwkowa) (US w Krakowie)

58. Iwkowa "Nasza Mała Ojczyzna" (Justyna Karwala SP)

59. Bezrobocie na lokalnym rynku pracy na przykładzie powiatu brzeskiego
w latach 2000 - 2004 (Anna Pławecka)

60. Agroturystyka w miejscowości Iwkowa na podstawie gospodarstwa Urszuli i Jana Piechowiczów (Anna Legutko, Łukasz Zając, Piotr Roguz)

61. Kronika 4-klasowej szkoły w Iwkowej (odnowiona we wrześniu 1915 r., kopia kroniki)

62. Kronika działalności Klubu Młodego Rolnika w Iwkowej (oryg. – archiwum)

63. Kronika- dziennik Klubu Młodego Rolnika w Iwkowej ( oryg. – archiwum)

64 Wykorzystanie funduszy unijnych ( na przykładzie gminy Iwkowa)
(Agnieszka Hołyst)

65. Rola zespołu w organizacji na przykładzie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Iwkowej  (Bernadeta Klimek)

66. Iwkowski Kolberg w sutannie - ks. Jan Piechota. (Paulina Dzięgiel)

67. Twój region w polskiej geografii życia literacko-kulturalnego ( Marta Zapiór)

68. Modrzewiowy Kościół pw. Nawiedzenia Marii Panny w Iwkowej z XIVw. (Maria Motak) 

69. Postawienie pomnika ofiar pamięci II wojny światowej na terenie gminy Iwkowa - uzasadnienie historyczne pomnika. (ZBOWiD)

70.  Gmina Iwkowa w dobie turystyki XXI wieku (Małgorzata Turek)

71. Życie codzienne w nowożytnej Iwkowej (Jakub Nowak)

72. Kolęda Iwkowska (scenariusz sztuki GOK)

73. Księga iwkowskich ról 2006 (praca zbiorowa uczniów gimnazjum)

74. "Za progiem szkoły" - wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy Iwkowa na zajęciach terenowych. (Agnieszka Kita)

75. Iwkowa z dawnych lat we wspomnieniach jej mieszkańców (Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku")

76. Czasopiśmiennictwo gmin wiejskich powiatu brzeskiego w latach 1990-2014. (Repetowska Marta)

77. Przewodnik po funduszach unijnych (Paulina Duda)

78. Rachunek dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (Anita Dzięgiel)

79. Wychowawcze aspekty funkcjonowania zespołu pieśni i tańca "Iwkowianie" (Natalia Przychocka)

80. Znaczenie małej architektury sakralnej i obiektów patriotycznych w krajobrazie kulturowym gminy Iwkowa (Beata Szot-Serafin)

81. Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów h. h.Brochwicz. (Robert Antoń)

82. Wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje w gminie Iwkowa w latach 2010-2014 (Paweł Krzyżak)

83. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez samorząd terytorialny na przykładzie gminy Iwkowa. (Magdalena Bodek)

84. Obraz życia społeczno- gospodarczego na poziomie mikroskali na przykładzie gminy Iwkowa (Anna Dzięgiel)

85. Funkcjonowanie lokalnego ośrodka władzy w PL. Gromadzka Rada Narodowa w Iwkowej w latach 1954-1972 (Małgorzata Szot)

86. Promocja regionu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej (Justyna Szot)

87. Malowidła ścienne w prezbiterium gotyckiego kościoła pw. NNMP w Iwkowej (Gabriela Stawowiak, praca mgr.)

88. Plan odnowy miejscowości Iwkowa na lata 2008-2015 (Gmina Iwkowa)

89. Plan odnowy miejscowości Wojakowa na lata 2008-2015 (Gmina Iwkowa)

90. Plan odnowy miejscowości Kąty na lata 2008-2015 (Gmina Iwkowa)

91. Plan odnowy miejscowości Porąbka Iwkowska lata 2008-2015 (Gmina Iwkowa)

92. Życie społeczno-kulturalne gminy Iwkowa: od zakończenia II wojny światowej do współczesności (Dudek Anna, pr .mgr.)

93 Gminny Program Opieki nad zabytkami dla gminy Iwkowa na lata 2018-2021 (Gmina Iwkowa)

94. Gminna ewidencja zabytków [ karty adresowe zabytku nieruchomego] (gmina Iwkowa)

95 Strategia Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2011-2020: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2020; Wieloletni Plan Finansowy na lata 2011-2020

96. Cmentarz wojenny nr.300: Rajbrot- Kobyła (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

97. Cmentarz wojenny nr.303: Rajbrot- Rakowiec9Góra Paprotna) (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

98. Cmentarz wojenny nr.357: Kamionka Mała. Jastrząbka-Orłówka  (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

99. Obelisk poświęcony poległym w walce w czasie II wojny światowej (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

100. Pomnik poświęcony pamięci zamordowanych w Katyniu, m.in. por. Józefa Kuklewicza (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

101. „Dąb Wolności” wraz z tablicą kamienną w Iwkowej (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

102. Pomnik na cmentarzu w Wojakowej (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

103 Pomnik upamiętniający miejsce rozstrzelania przez żandarmerię niemiecką Franciszka Pławeckiego oraz Władysława Stachla członków AK (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

104. Obelisk pamięci Józefa Tokarskiego – podoficera WP, mieszkańca Wojakowej, który zginął z rąk niemieckich w czasie II wojny światowej (pr. Zbiorowa SP Wojakowa)

105. Stan i perspektywy rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Iwkowa (Orłowicz Barbara).

 


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 14 Dzisiaj
» 648 W tygodniu
» 2159 W miesiącu
» 308545 Łącznie