Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /O bibliotece /Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.iwkowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyszukiwarka treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej gbpiwkowa@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68-44-348. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej, mieści się w budynku pod adresem : Iwkowa 509 w centrum miejscowości.
W wymienionej lokalizacji dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

 • przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada bariery architektoniczne – kilkanaście stromych schodów prowadzących do pomieszczeń biblioteki,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • brak windy, pochylni, platform oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma urządzeń dla osób słabosłyszących takich jak np. pętle indukcyjne,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku są wyłącznie standardowe oznaczenia drogi ewakuacyjnej w postaci instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie tablic informacyjnych i znaków.

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  (14) 68 44 348, pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub inne materiały biblioteczne.
Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skontaktować się z instytucją poprzez osoby trzecie pod nr tel. (14) 68 44 348, mogą również skontaktować się z biblioteką na piśmie pod adresem biblioteki lub na adres e-mail (podane w pkt. : dane kontaktowe)

GBP w Iwkowej posiada 1 filię biblioteczną w miejscowości Wojakowa.
Filia w Wojakowej mieści się w budynku pod adresem Wojakowa 262 w centrum miejscowości. Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
W wymienionej lokalizacji dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

 • przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • osoba poruszająca się na wózku do biblioteki dotrze przez bramkę znajdującą się po prawej stronie budynku, przemieszczając się chodnikiem wzdłuż ściany,
 • biblioteka nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do lokalu biblioteki nie posiada barier architektonicznych,
 • do lokalu prowadzi dwoje drzwi, które nie są otwierane automatycznie,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma urządzeń dla osób słabosłyszących takich jak np. pętle indukcyjne,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku są wyłącznie standardowe oznaczenia drogi ewakuacyjnej w postaci instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie tablic informacyjnych i znaków,

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące, mogą skontaktować się z instytucją poprzez osoby trzecie pod nr telefonu (14) 68 45 150, mogą również skontaktować się z biblioteką na piśmie pod adresem biblioteki lub na adres e-mail (podane w pkt. : dane kontaktowe)


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 3 Dzisiaj
» 109 W tygodniu
» 1933 W miesiącu
» 293397 Łącznie