Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /O bibliotece /RODO / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI / STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

RODO / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI / STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej obowiązują dwie klauzule informacyjne, to jest:

1.Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej

2. Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej obejmującego klatkę schodową, wypożyczalnię i czytelnię na I piętrze oraz sale na II piętrze.

zamieszczone poniżej.

______________________

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej

(obowiązuje od 26.04.2024.)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w bibliotece  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej.

2. Inspektor ochrony danych osobowych 
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Bibliotece, należy kierować na piśmie do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty e-mail: rodogbp@iwkowa.pllub na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Jeżeli nie będzie możliwe załatwienie sprawy w wyżej określonym terminie, zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Realizacja wniosków odbywa się bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty stanowiącej zwrot poniesionych kosztów.

3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych
Każde przetwarzanie danych  osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

art. 6 ust.1 lit c) RODO - realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki).

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - zawarcie i realizacja lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z Biblioteką.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody Biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w w/w sprawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

4. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników Biblioteki korzystających z materiałów bibliotecznych oraz Czytelni Komputerowej przekazywane są firmie SOKRATES-software obsługującej system biblioteczny SOWA.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom obsługującym  (np. Facebooka GBP, stronę internetową GBP), którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów, promocji lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

Przetwarzane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych, mają Państwo  prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Powyższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

__________________

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej obejmującego klatkę schodową, wypożyczalnię i czytelnię na I piętrze oraz sale na II piętrze.

(obowiązuje od 06.06.2024)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych swobodnych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej, z którą kontakt jest możliwy poprzez pocztę e-mail: biblioteka@iwkowa.pl lub pod adresem Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 940.
 2. W Bibliotece został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę e-mail: rodogbp@iwkowa.pl lub pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 940.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są : klatka schodowa, wypożyczalnia i czytelnia na I piętrze oraz sale na II piętrze.
 4. Nagrania odbywają się w sposób ciągły. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 5. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagranie zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
 • na wniosek osób trzecich;
 • na wniosek organów prowadzących postępowanie
 • na wniosek kierownika jednostki
 1. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie biblioteki oraz ochrony obiektu i mienia jednostki.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

art. 6 ust.1 lit c) RODO - realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki).

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 1. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia ( na zasadach RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.iwkowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-07-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyszukiwarka treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej gbpiwkowa@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68-44-348. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej, mieści się w budynku pod adresem : Iwkowa 509 w centrum miejscowości.
W wymienionej lokalizacji dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

 • przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada bariery architektoniczne – kilkanaście stromych schodów prowadzących do pomieszczeń biblioteki,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • brak windy, pochylni, platform oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma urządzeń dla osób słabosłyszących takich jak np. pętle indukcyjne,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku są wyłącznie standardowe oznaczenia drogi ewakuacyjnej w postaci instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie tablic informacyjnych i znaków.

Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  (14) 68 44 348, pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub inne materiały biblioteczne.
Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skontaktować się z instytucją poprzez osoby trzecie pod nr tel. (14) 68 44 348, mogą również skontaktować się z biblioteką na piśmie pod adresem biblioteki lub na adres e-mail (podane w pkt. : dane kontaktowe)

GBP w Iwkowej posiada 1 filię biblioteczną w miejscowości Wojakowa.
Filia w Wojakowej mieści się w budynku pod adresem Wojakowa 262 w centrum miejscowości. Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
W wymienionej lokalizacji dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

 • przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • osoba poruszająca się na wózku do biblioteki dotrze przez bramkę znajdującą się po prawej stronie budynku, przemieszczając się chodnikiem wzdłuż ściany,
 • biblioteka nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do lokalu biblioteki nie posiada barier architektonicznych,
 • do lokalu prowadzi dwoje drzwi, które nie są otwierane automatycznie,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma urządzeń dla osób słabosłyszących takich jak np. pętle indukcyjne,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku są wyłącznie standardowe oznaczenia drogi ewakuacyjnej w postaci instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie tablic informacyjnych i znaków,

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące, mogą skontaktować się z instytucją poprzez osoby trzecie pod nr telefonu (14) 68 45 150, mogą również skontaktować się z biblioteką na piśmie pod adresem biblioteki lub na adres e-mail (podane w pkt. : dane kontaktowe)


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 12 Dzisiaj
» 646 W tygodniu
» 2157 W miesiącu
» 308543 Łącznie