Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa

2023

Informacja z dnia 10.08.2023

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przeprowadzką i adaptacją w nowym budynku, Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej będzie otwarta od poniedziałku 28.08.2023

Filia w Wojakowej jest czynna w dniach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Środa 9:00 – 17:00

Piątek 8:00 – 16:00

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej

(obowiązuje od 01.01.2023r.)

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w bibliotece  jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Iwkowej.

2. Inspektor ochrony danych osobowych 

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Bibliotece, należy kierować na piśmie do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty e-mail: gbpiwkowa.iod@gmail.com lub na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Jeżeli nie będzie możliwe załatwienie sprawy w wyżej określonym terminie, zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Realizacja wniosków odbywa się bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty stanowiącej zwrot poniesionych kosztów.

3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie danych  osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

art. 6 ust.1 lit c) RODO - realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki).

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - zawarcie i realizacja lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z Biblioteką.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody Biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w w/w sprawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Biblioteki korzystających z materiałów bibliotecznych oraz Czytelni Komputerowej przekazywane są firmie SOKRATES-software obsługującej system biblioteczny SOWA.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom obsługującym  (np. Facebooka GBP, stronę internetową GBP), którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów, promocji lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

Przetwarzane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

6. Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych, mają Państwo  prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Powyższe zasady realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 2 Online
» 372 Dzisiaj
» 1101 W tygodniu
» 4634 W miesiącu
» 278237 Łącznie