Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 509
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /O bibliotece /Regulaminy /Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

§ 1 Prawo korzystania

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele.
2. Przy zapisie zgłaszający zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni
3 Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni
4 Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o każdej zmianie adresu, szkoły i miejsca pracy

§ 2 Kaucja

1 Od czytelników którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki. Kaucję ustala Bibliotekarz.
2 Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania
z biblioteki winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
3 Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu Biblioteki.

§ 3 Wypożyczenia

1. Wypożyczyć można jednorazowo:

  • Lektury szkolne 2 egzemplarze na okres 1 miesiąca
  • Literaturę naukową i popularno-naukową
  • 2 egzemplarze na okres 1 miesiąca
  • Literaturę piękną na okres 3 miesięcy

Bibliotekarz może ograniczyć ilość wypożyczonych książek, jeżeli istnieje na nie zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
2. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników
3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki
4. Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
5. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4 Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3, pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł. od książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2 Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów pocztowych.

§ 5 Poszanowanie książek

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, gdyż za nie odpowiada.
2. Czytelnik jak i Bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki.

 § 6 Zagubienie, zniszczenie książek

 1. Za zagubioną lub zniszczoną książkę Biblioteka pobiera opłatę
w wysokości:

  • za książkę z dziedziny literatury pięknej 2-krotną wartość aktualnej ceny rynkowej,
  • za książkę z dziedziny naukowej i popularno-naukowej 3-krotną wartość aktualnej ceny rynkowej.

2. Aktualną wartość książki ustala Bibliotekarz.
3. Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, lub inną, nie mniejszej wartości, przydatną Bibliotece.

§ 7 Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze Biblioteki, można sprowadzić poszukiwaną książkę z innej Biblioteki tylko do Czytelni do korzystania na miejscu.
2. Przy wypożyczeniach międzybibliotecznych.

§ 8 Przepisy końcowe

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy wpisywać do Książki życzeń i zażaleń, która znajduje się u Kierownika Biblioteki.
2. Biblioteka dochodzi swych roszczeń w stosunku do Czytelnika zgodnie
z przepisami prawa.
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być na podstawie decyzji Kierownika Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe. W tym przypadku przysługuje Czytelnikowi prawo odwołania się do Wójta Gminy w Iwkowej.


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 2 Online
» 12 Dzisiaj
» 95 W tygodniu
» 416 W miesiącu
» 253211 Łącznie